Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 5074/τΒ΄/02-11-2021), έργο των
υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι:


α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές
συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία.
β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία.
γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές
ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες
δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.


Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του
ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο
αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης,
(απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις
διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα
θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.


H διαδικασία

1. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται:

α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για συνταξιοδοτικές παροχές.
β. Στα κέντρα κοινότητας των Δήμων, για προνοιακές παροχές σε χρήμα.
γ. Στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εδρεύει στον
τόπο κατοικίας του αιτούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.
2. Η αίτηση παραλαμβάνεται με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά και
πραγματοποιείται άμεσα έλεγχος της πληρότητας αυτών. Σε περίπτωση που
προκύψουν ελλείποντα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, εγγράφως ή
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων
ημερών για την υποχρέωση κατάθεσής τους.
3. Ο αιτών ενημερώνεται για την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης της
υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. για αξιολόγηση της αίτησής του με γραπτό μήνυμα
(SMS), τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης,
προκειμένου να παραστεί. Εναλλακτικά, δύναται η ενημέρωσή του να πραγματοποιηθεί
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, εντός της
αυτής προθεσμίας.
4. Ακριβές αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο είτε με αυτοπρόσωπη παραλαβή αυτού είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. του e-
Ε.Φ.Κ.Α.
5. Η γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. δύναται να
προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η γνωστοποίηση αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας.
6. Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί
να παραλαμβάνει αντίγραφα.
7. Για αιτήματα αξιολόγησης που κατατίθενται για λοιπές κοινωνικές παροχές, για
ενστάσεις προσφυγής σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή κατά αποφάσεων
υγειονομικών επιτροπών, για αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης
πιστοποίησης αναπηρίας για υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την
αξιολόγηση από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., καταβάλλεται παράβολο ύψους
σαράντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (46,14€).

Σχετικά έγγραφα:

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-05/20.7.efpa-pathiseiskyklofor.pdf 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-11/1294581_geneisigfakelosparanap.doc

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram